لیست واحد ها

طبقه: کاربری: وضعیت فروش:
واحدطبقهشماره واحدمساحتطول ویترینعمق فروشگاهکاربریتصویر
101همکف اول122.444.533.64تجاری
102همکف اول221.754.413.65تجاری
103همکف اول321.734.413.66تجاری
104همکف اول421.834.63.69تجاری
105همکف اول521.714.63.67تجاری
106همکف اول661.634.5610.1تجاری
107همکف اول755.74.1710.11تجاری
108همکف اول859.374.310.1تجاری
109همکف اول951.585.58.84تجاری
110همکف اول1036.613.253.03تجاری
111همکف اول1135.385.123.03تجاری
112همکف اول1283.763.8110.41تجاری
113همکف اول1343.963.5510.25تجاری
114همکف اول1444.273.8410.31تجاری
115همکف اول1544.533.6710.3تجاری
116همکف اول1644.623.8910.25تجاری
117همکف اول1745.373.8410.28تجاری
118همکف اول1828.624.646.54تجاری
119همکف اول1920.334.654.25تجاری
120همکف اول2017.855.352.78تجاری
121همکف اول2118.455.082.78تجاری
122همکف اول2219.57.295.28تجاری
123همکف اول2344.238.545.78تجاری
124همکف اول24192.869.279.36تجاری
125همکف اول25140.997.217.02تجاری
126همکف اول26103.54.9417.49تجاری
1260همکف اول260246.049.2321.87تجاری
127همکف اول27137.919.6111.41تجاری
128همکف اول28181.6710.1716.69تجاری
129همکف اول29273.9110.3421.48تجاری
130همکف اول3030.779.295.72تجاری
131همکف اول3127.12.345.72تجاری
132همکف اول3262.245.69.83تجاری
133همکف اول3326.738.354.78تجاری
134همکف اول3422.62.194.78تجاری
135همکف اول3555.015.688.58تجاری
136همکف اول3652.935.628.22تجاری
137همکف اول3738.7411.46.27تجاری
138همکف اول3836.74.077.34تجاری
139همکف اول3936.5111.594.82تجاری
140همکف اول40574.697.218.64تجاری
141همکف اول4182.783.79.63تجاری
142همکف اول4276.5279.64تجاری
143همکف اول43103.267.0912.49تجاری
144همکف اول44305.174.8612.39تجاری
145همکف اول45115.144.812.76تجاری
146همکف اول4680.77.1312.74تجاری
148همکف اول4853.8212.7410.31تجاری
201همکف دوم1327.656.096.33تجاری
202همکف دوم2203.1931.0717.05تجاری
204همکف دوم4107.717.2212.41تجاری
205همکف دوم565.777.25.32تجاری
206همکف دوم6103.627.213.73تجاری
207همکف دوم764.162126.63تجاری
208همکف دوم8286.1728.5838.9تجاری
210همکف دوم1081.59.14.7تجاری
211همکف دوم1162.336.054.71تجاری
212همکف دوم1281.775.426.81تجاری
213همکف دوم1352.765.66.5تجاری
214همکف دوم1454.526.956.45تجاری
215همکف دوم1547.7711.685.1تجاری
216همکف دوم1617.954.942.78تجاری
217همکف دوم1717.095.352.78تجاری
218همکف دوم1834.095.125.56تجاری
219همکف دوم1937.413.088.83تجاری
220همکف دوم2054.755.28.83تجاری
221همکف دوم2156.14.3110.1تجاری
222همکف دوم2255.174.1710.1تجاری
223همکف دوم2361.844.4910.1تجاری
224همکف دوم2450.754.468.75تجاری
225همکف دوم2552.574.398.81تجاری
226همکف دوم2652.764.688.71تجاری
227همکف دوم2764.5615.0210.04تجاری
228همکف دوم2819.743.644.26تجاری
229همکف دوم2928.193.646.53تجاری
230همکف دوم3047.793.9410.83تجاری
231همکف دوم3140.744.089.45تجاری
232همکف دوم3240.363.789.41تجاری
233همکف دوم3340.473.799.29تجاری
234همکف دوم3445.773.8810.47تجاری
235همکف دوم35153.684.3114.62تجاری
236همکف دوم3671.026.749.57تجاری
237همکف دوم3767.185.869.3تجاری
238همکف دوم3887.835.738.99تجاری
239همکف دوم39512.3911.1416تجاری
301طبقه اول1287.4417.7320.52تجاری
302طبقه اول248.697.346.13تجاری
303طبقه اول3267.955.3918.32تجاری
304طبقه اول472.345.2411.75تجاری
305طبقه اول573.95.4611.75تجاری
308طبقه اول854.845.318.7تجاری
309طبقه اول952.835.318.7تجاری
310طبقه اول1041.793.998.7تجاری
311طبقه اول1143.599.147.85تجاری
312طبقه اول1250.325.276.51تجاری
313طبقه اول1349.665.216.47تجاری
314طبقه اول1452.987.256.5تجاری
315طبقه اول15257.710.3118.49تجاری
316طبقه اول16104.277.3212.77تجاری
317طبقه اول1785.25.4312.06تجاری
318طبقه اول1803.285.21تجاری
319طبقه اول1931.675.15.21تجاری
320طبقه اول2029.4611.784.44تجاری
321طبقه اول2191.075.5510.71تجاری
322طبقه اول2264.437.195.66تجاری
323طبقه اول2350.4111.144.9تجاری
324طبقه اول2426.265.24.1تجاری
325طبقه اول2526.426.294.1تجاری
326طبقه اول2643.565.26.88تجاری
327طبقه اول2741.713.410.15تجاری
328طبقه اول2862.375.2710.15تجاری
329طبقه اول2956.324.3210.15تجاری
330طبقه اول3056.024.2210.15تجاری
331طبقه اول3152.744.48.81تجاری
332طبقه اول3253.254.728.92تجاری
333طبقه اول3353.14.78.8تجاری
334طبقه اول3450.54.368.82تجاری
335طبقه اول3567.8714.9110.14تجاری
336طبقه اول3620.073.664.25تجاری
337طبقه اول3730.43.656.61تجاری
338طبقه اول3838.73.439.51تجاری
339طبقه اول3941.043.749.5تجاری
340طبقه اول4040.953.799.44تجاری
341طبقه اول4143.583.459.34تجاری
342طبقه اول4243.453.9410.57تجاری
343طبقه اول43153.134.2913.99تجاری
344طبقه اول4471.226.89.56تجاری
345طبقه اول4567.425.949.35تجاری
346طبقه اول4688.646.028.98تجاری
401طبقه دوم178.38513.51تجاری
402طبقه دوم294.535.7613.33تجاری
403طبقه دوم31108.8610.28تجاری
404طبقه دوم4186.3212.2314.25تجاری
405طبقه دوم522.433.815.2تجاری
406طبقه دوم621.673.15.2تجاری
407طبقه دوم721.913.165.2تجاری
408طبقه دوم821.746.845.2تجاری
409طبقه دوم924.273.016.4تجاری
410طبقه دوم1018.842.836.4تجاری
411طبقه دوم1116.357.113.23تجاری
412طبقه دوم1216.834.193.23تجاری
413طبقه دوم1316.8312.643.23تجاری
414طبقه دوم1438.722.59.1تجاری
415طبقه دوم1534.763.248.14تجاری
416طبقه دوم1631.183.217.63تجاری
417طبقه دوم1727.165.417.17تجاری
418طبقه دوم1829.443.437.48تجاری
419طبقه دوم1932.652.788.41تجاری
420طبقه دوم20141.534.68.4تجاری
421طبقه دوم2130.894.166.35تجاری
422طبقه دوم2254.988.598.71تجاری
423طبقه دوم2354.488.488.71تجاری
424طبقه دوم2450.935.318.66تجاری
425طبقه دوم2548.545.318.66تجاری
426طبقه دوم2679.913.2511.37تجاری
427طبقه دوم2746.075.276.44تجاری
428طبقه دوم2845.455.216.48تجاری
429طبقه دوم2948.897.286.44تجاری
433طبقه دوم3346.5111.796.56تجاری
434طبقه دوم3466.527.195.66تجاری
435طبقه دوم3540.99.94.65تجاری
436طبقه دوم3616.065.122.83تجاری
437طبقه دوم3715.425.362.83تجاری
438طبقه دوم3832.115.125.57تجاری
439طبقه دوم3932.53.258.89تجاری
440طبقه دوم4050.515.218.86تجاری
441طبقه دوم4151.74.310.11تجاری
442طبقه دوم4250.74.2410.08تجاری
443طبقه دوم4348.024.638.68تجاری
444طبقه دوم4448.294.728.74تجاری
445طبقه دوم4548.434.78.77تجاری
446طبقه دوم4648.054.648.72تجاری
447طبقه دوم4716.53.14.54تجاری
448طبقه دوم4818.087.624.61تجاری
449طبقه دوم4917.213.654.25تجاری
450طبقه دوم5025.373.676.54تجاری
451طبقه دوم5137.413.469.63تجاری
452طبقه دوم5237.473.829.54تجاری
453طبقه دوم5337.523.769.5تجاری
454طبقه دوم5436.793.839.38تجاری
455طبقه دوم5518.523.375.08تجاری
456طبقه دوم5617.443.454.66تجاری
457طبقه دوم5713.632.44.71تجاری
458طبقه دوم5819.191.584.64تجاری
459طبقه دوم5915.854.933.44تجاری
460طبقه دوم6031.182.834.8تجاری
461طبقه دوم6131.7611.014.81تجاری
462طبقه دوم6238.4111.555.59تجاری
463طبقه دوم6338.492.835.7تجاری
464طبقه دوم6416.323.673.61تجاری
465طبقه دوم6513.563.533.43تجاری
466طبقه دوم6653.84.56.88تجاری